Baza ligjore

Baza ligjore2019-02-20T10:35:43+00:00

 

Kryerja e Operacioneve Hidrokarbure në Republiken e Shqipërisë nga shoqëria “Albpetrol” sh.a, ose Kontraktorët  bëhet në përputhje me legjislacionin shqiptar, kryesisht bazuar në Marrëveshjen Albpetrol të lidhur më datë 6.07.1993 midis Ministrisë së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjitike dhe Albpetrol-it, Bashkësisë konomike të Naftës dhe Gazit me Objekt ”Autorizim për kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure”, në Ligjin Nr. 7746, dt. 8.07.1993 “Për hidrokarburet (Kërkimi dhe Prodhimi)”, i ndryshuar, në Dekretin Nr.782 datë 22.02.1994 , “Për Sistemin Fiskal në Sektorin e Hidrokarbureve (Kërkim Prodhim)”, të ndryshuar, në Rregulloren“Për përcaktimin e procedurave të miratimit të të Marrëveshjes Hidrokarbure dhe Licencë Marrëveshjes si dhe afatet përkatëse”, miratuar me Urdhër të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 206, datë 12.03.2018 etj.