Marrëveshjet Hidrokarbure

/Marrëveshjet Hidrokarbure
Marrëveshjet Hidrokarbure2019-02-20T10:48:04+00:00

 

Sipas përkufizimit në Ligjin Nr. 7746, dt. 28.07.1993 “Për hidrokarburet (Kërkimi dhe Prodhimi)”, i ndryshuar, “Marrëveshje Hidrokarbure” është një marrëveshje e lidhur nga Ministria ose nga Albpetroli (në rastet kur Ministria e autorizon nëpërmjet një licence) me një person juridik i cili ka burimet financiare dhe kompetencën teknike për të kërkuar, zhvilluar dhe prodhuar hidrokarbure në Zonën e Kontratës.

Një Marrëveshje Hidrokarbure mund të marrë formën e një “Marrëveshjeje me ndarje prodhimi” ose ndonjë formë tjetër, të rënë dakord ndërmjet ministrisë dhe kontraktorit, ku “Marrëveshja me ndarje prodhimi” është një marrëveshje hidrokarbure, e cila parashikon ndarjen ndërmjet shtetit dhe kontraktorit të sasisë së hidrokarbureve të mbetura, pas pagimit të rentës minerare, sipas legjislacionit fiskal në fuqi, dhe mbulimit të kostove hidrokarbure nga hidrokarburet e prodhuara në zonën e kontratës, sikurse përcaktohet në marrëveshjen hidrokarbure.

 • Parashikimet që duhet të përmbajë një Marrëveshje Hidrokarbure

Në Ligjin Nr. 7746, dt. 28.07.1993 “Për hidrokarburet (Kërkimi dhe Prodhimi)”, i ndryshuar janë parashikuar disa nga të drejta të cilat mund t’i jepen Kontraktorit në një Marrëveshje Hidrokarbure sipas termave dhe kushteve të përcaktuara në të, të tilla si :

 1. E drejta ekskluzive për të kryer kërkimin brenda zonës së kontratës, për një periudhë jo më shumë se 7 vjet gjithsej
 2. E drejta ekskluzive për të zhvilluar dhe prodhuar rezervat e hidrokarbureve në Zonën e Kontratës, në përputhje me kushtet e një Plani Zhvillimi të miratuar nga Ministria, për një afat 25 vjet, si dhe për të ripërtërirë këtë të drejtë në çdo rast, jo më shumë se 5 vjet.
 3. E drejta për të ndërtuar, shtrirë dhe operuar tubacione në Shqipëri, duke ju nënshtruar kërkesave për të lejuar përdorimin e kapacitetit të tepërt nga palët e treta, në kushte tregtare dhe duke ju nënshtruar kushteve të aplikueshme të çfarëdo traktati në të cilin Shqipëria është palë, për t’i lidhur ato me tubacionet dhe pajisjet e vendeve të tjera
 4. E drejta e pronësisë për pjesën e tij të hidrokarbure e të prodhuara në zonën e kontratës në një pikë që specifikohet në Marrëveshjen e Hidrokarbureve dhe të drejtën të shesë apo të tregtojë për eksport Hidrokarburet për të cilat ai ka marrë pronësinë sipas Marrëveshjes së Hidrokarbureve, përveç rasteve kur i nënshtrohet të drejtës së porosisë në kushte emergjence si dhe çdo detyrimi që përmban Marrëveshja e Hidrokarbureve për të furnizuar ose për të kontribuar në furnizimin e tregut lokal.
 5. E drejta të marrë dhe të mbajë jashtë vendit të ardhurat e shitjes në monedhë të huaj të hidrokarbureve të cilat i ka marrë në zotërim sipas Marrëveshjes së Hidrokarbureve dhe t’i përdorë këto të ardhura ashtu siç e gjykon të përshtatshme, duke ju nënshtruar pagesës së taksës mbi të ardhurat dhe detyrimet të tjera në Shqipëri.
 6. E drejta të hapë dhe të përdorë llogari të huaja bankare me qëllim që të paguajë për mallra, shërbime dhe personelin e kërkuar për kryerjen e Operacioneve të Hidrokarbureve nën Marrëveshjen e Hidrokarbureve.
 7. E drejta të konvertojë monedhën e huaj në monedhë vendase sipas kursit më të favorshëm të këmbimit në agjencitë e autorizuara, për të përmbushur detyrimet në monedhë vendase që lindin nga operacionet Hidrokarbure.

Në këtë Ligj është parashikuar gjithashtu se një marrëveshje hidrokarbure mund të përmbajë klauzola lidhur me stabilitetin e regjimit fiskal, si dhe klauzola për zgjidhjen nga arbitrazhi ndërkombëtar të mosmarrëveshjeve që lindin prej ose që lidhen me Marrëveshjen Hidrokarbure, nëse palë në të është një investitor i huaj.

Ndërsa në Nenin 6 të Ligjit Nr. 7746, dt. 28.07.1993 “Për hidrokarburet (Kërkimi dhe Prodhimi)”, i ndryshuar, janë parashikuar disa nga detyrimet (angazhimet) e Kontraktorit, të tilla si:

 1. Detyrimi për të kryer Operacione Hidrokarburesh në përputhje me këtë ligj, dispozitat ligjore në fuqi “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe në përputhje me Rregulloret e nxjerra prej këtij ligji dhe me praktikat e mira të industrisë së naftës;
 2. Detyrimi për të raportuar në Ministri zbulimin e Hidrokarbureve në Zonën e Kontratës;
 3. Detyrimi për të përgatitur dhe për të paraqitur në ministri për miratim planin e vlerësimit të zbulimit;
 4. Detyrimi për të përgatitur dhe për t’i paraqitur Ministrisë për aprovim, , planin e zhvillimit në rast të një zbulimi komercial
 5. Detyrimi për të zhdëmtuar Shtetin ose Ministrinë ndaj gjithë pretendimeve të palëve të treta në lidhje me plagosjet, humbjet ose dëmtimet që rezultojnë nga ndonjë operacion i kryer nga Kontraktori ose nga ndonjë nënkontraktor;
 6. Detyrimi për t’i dhënë përparësi punësimit dhe kualifikimit të shtetasve shqiptarë, si dhe mallrave dhe shërbimeve vendase, në përputhje me klauzolat që do të përfshihen në Planin e Zhvillimit, në masën që ato janë kompetitive përsa i përket çmimeve dhe të krahasueshme përsa i përket cilësisë.
 • E drejta e shoqërisë “Albpetrol” sh.a për të lidhur Marrëveshje Hidrokarbure

Ligji Nr. 7746, dt. 28.07.1993 “Për hidrokarburet (Kërkimi dhe Prodhimi)”, i ndryshuar parashikon se Ministria nёpёrmjet një Licencë Marrёveshjeje i jep tё drejtёn (autorizon) Albpetrolit pёr lidhjen e njё marrёveshje hidrokarbure me njё person juridik mё tё cilin ky i fundit dёshiron tё bashkёpunoj pёr qёllimet e pёrmendura nё “Marrёveshjen Albpetrol”.

Marrëveshja Albpetrol quhet Marrëveshja e lidhur më datë 26.07.1993 midis Ministrisë së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjitike dhe Albpetrol-it, Bashkësisë Ekonomike të Naftës dhe Gazit me Objekt ”Autorizim për kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure”, e cila më vonë është bërë pjesë e Ligjit nr. 7746, datë 28.07.1993 “Për hidrokarburet (Kërkimi dhe prodhimi)”, i ndryshuar.

Në bazë të Marrëveshjes Albpetrol, Ministria nëpërmjet një Licence (Marrëveshje e lidhur midis Ministrisë dhe Albpetrol-it), autorizon Albpetrol-in të kryejë operacione hidrokarbure vetë në objektet e cituara në Listat bashkëngjitur kësaj marrëveshjeje, ose në rast të kundërt të lidhë Marrëveshje Hidrokarbure me persona vendas ose të huaj si dhe institucione financiare ndërkombëtare, termat dhe kushtet e të cilave do të jenë në përputhje me Licencë Marrëveshjen e lidhur me Ministrinë si dhe në përputhje me Legjislacionin Shqiptar.