Ecuria Financiare

/Ecuria Financiare
Ecuria Financiare2021-06-29T11:42:39+00:00

Në këtë seksion do të gjeni të publikuar rezultatet financiare të shoqërisë Albpetrol sh.a:

Treguesit Financiar tre mujori i pare 2021

Pasqyrat Financiare viti 2019

Raport auditimi PF 2019

Raporti ECURISE SE VEPRIMTARISE

Pasqyrat – Financiare 2018 -ALBPETROL SHA

Treguesit Kryesore ekonomik-financiar per vitin 2018

Pasqyrat Financiare -Bilanci.2017

Pasqyrat financiare 2016 Albpetrol sh.a_