Puset e naftës

//Puset e naftës
Puset e naftës2021-09-15T13:19:23+00:00

Puset e naftës

Në Shqipëri janë shpuar gjithësej rreth 6799 puse, nga të  cilët 400 puse kërkimi, me metrazh të përgjithshëm mbi 7 .000. 000 m linear, prej të cilave 2,118,516 ml për puse kërkimi dhe 4,881,484 ml për puse shpim – shfrytëzimi. Vendburimet e naftës dhe gazit, kanë një shtrirje në rrethet Sarandë, Vlorë, Mallakastër, Fier, Lushnje dhe Kuçovë. 

Të përmbledhura sipas llojit të shkëmbinjve ku gjendet nafta, rezervat gjeologjike të vlerësuara të sigurta  janë:

Në depozitimet ranore 338.696.109 ton
Në depozitimet gëlqerore 98.949.034   ton
Shuma gjithësej:                                              437.645.143 ton
Rezerva te nxjerreshme jane rreth                                          81.025.885   ton
Deri më 01.01.2021 sipas llojit të shkëmbinjve janë nxjerrë gjithësej:
– Prodhim nafte në depozitimet ranore 35123790.22    ton
– Prodhim nafte në depozitimet gëlqerore 28912315.918   ton
  Shuma gjithësej:                                                                            64036106.138    ton
Mbeten per tu nxjerre dhe rreth 18360076.5    ton

Nafta që prodhohet në Shqipëri në përgjithësi është e rëndë dhe viskoze, me përmbajtje të lartë të bitumeve. Pesha specifike varion nga 8 – 38 0 API ose 0.95 – 1.0 gr/cm3.

Thellësia e puseve varion 400 – 3500 m. Debiti mesatar ditor i naftës peë pus është 0,13 – 5.0 ton naftë/ditë.

Puset e fondit të ndalur

Një drejtim, zë i rëndësishëm që ndikon drejtpërdrejt në rritjen e efektivitetit të shoqërisë Albpetrol sh.a janë janë puset e fondit të ndalur. Këto janë jashtë fondit aktiv të puseve që janë në shfrytëzim. Puset janë ndaluar për arsye të ndryshme si dëmtime, pamundësi përpunuese, rentabilitet i ulët, luhatjet e çmimit të naftës në burse etj. Këtu nuk përfshihen puset e ndalur për mungesë bazë materialo-teknike, difekte mekanike, elektrike apo që kanë nevojë për kryerjen e punimeve të remontit nëntokësor