Vendburimet

Vendburimet2021-08-06T10:42:49+00:00

Shoqëria Albpetrol sh.a. operon  në sektorin publik të naftës dhe gazit përgjegjëse për aktivitetin e prodhimit dhe shërbimeve hidrokarbure.

Sot Albpetrol ushtron aktivitetin e vet si kompani prodhimi në 11 vendburime nafte dhe 6 gazi natyror. Duhet theksuar se në shume prej tyre sot, Albpetrol është partner me kompani private koncesionare për zhvillimin e këtyre aseteve. Ky partneritet formalizohet nëpërmjet Marrëveshjeve Hidrokarbure, të cilat në thelbin e tyre kanë lënien në përdorim të vendburimeve këtyre kompanive koncesionare me qëllim zhvillimin e vendburimeve duke parashikuar që të gjitha shpenzimet dhe riskun e suksesit e merr përsipër koncesionari.

Në aspektin e përfitimeve për prodhimin e puseve, Albpetrol përfiton pjesën për puset që merret në dorezim nga koncesionari, 70% të prodhimit mesatar të 6 muajve të fundit para marrjes të tyre në dorëzim, me rënie 10 -15 % në vit. Përveç këtyre sasive të prodhimit, Albpetrol përfiton dhe 2- 6 % të prodhimit total në varësi të realizimit të faktorit R sipas Marreveshjes Hidrokarbure. Më poshtë paraqiten të gjitha vendburimet e naftës dhe gazit si dhe mënyra sesi Albpetrol operon në to (me partneritet apo 100% me administrimin e tij).

Nr Vendburimi Tipi Statusi i administrimit Kompania patnere Koment
1 Kucove Vendburim nafte Me patner Sherwood International Ltd
2 Pekisht-Murriz Vendburim nafte Me patner Fin-Pek shpk
3 Finiq-Krane Vendburim nafte Me patner Fin-Pek shpk
4 Patos-Marinze Vendburim nafte Me patner Bankers Petroleum Albania
5 Visoke Vendburim nafte Me patner TOG sh.a
6 Ballsh-Hekal Vendburim nafte Me patner Anio Oil & Gas sh.a
7 Delvine Vendburim gas-kondesat Me patner Delvina Gas Ltd
8 Cakran-Mollaj Vendburim nafte Albpetrol Albpetrol
9 Karabunare Vendburim nafte Albpetrol Albpetrol
10 Drashovice Vendburim nafte Albpetrol Albpetrol
11 Gorisht-Kocul Vendburim nafte Albpetrol Albpetrol
12 Amonice Vendburim nafte Albpetrol Albpetrol
13 Frakulla Vendburim gazi Albpetrol Albpetrol
14 Panaja Vendburim gazi Albpetrol Albpetrol
15 Ballaj-Kryevidh Vendburim gazi Albpetrol Albpetrol
16 Divjaka Vendburim gazi Albpetrol Albpetrol
17 Povelca Vendburim gazi Albpetrol Albpetrol

 

Kompania Albpetrol administron vetë aktualisht  1.260 puse aktivë që prodhojnë naftë me një prodhim ditor rreth 280 ton.

Albpetroli sot zhvillon aktivitetin e nxjerrjes së naftës në vendburimet Kuçovë, pjesën Jugore të vendburimit Patos –Marinëz, Karbunarë , Cakran-Mollaj, Gorisht-Kocul dhe Amonicë. Teknologjia kryesore e nxjerrjes së naftës bazohet kryesisht në aplikimin e teknologjisë me pompa thellësie me piston me pajisje sipërfaqësore lëkundës.

Në puse të veçanta është aplikuar edhe teknologjia e nxjerrjes së naftës me pompa me burmë, Xhet Pompa etj.

 

1.Vendburimi Kucove

Kuçova është një vendburim ranor nafte, i cili është shfrytëzuar me puse vertikale relativisht të cekët (jo më shumë se 1,000 m të thellë afërsisht), të cilët, për hir të energjisë së ulët të shtresës, prodhojnë me debitë shumë të ulëta (të rendit 50 – 150 litra naftë në ditë). Sot kompania Albpetrol është partnere në administrimin e vendburimit, sepse një pjesë e tij është lëshuar me koncesion nëpërmjet Marrëveshjes Hidrokarbure me kompaninë “Sherëood International Ltd”. Pjesa nën administrimin e Albpetrol numëron gjithsej 1.613 puse në inventar, ndër të cilët 100 janë nën ruajtje, pra, puse të cilët nuk mund të kthehen në prodhim. Duke qenë ngushtësisht të lidhur me mbarëvajtjen e operacioneve hidrokarbure, numri i puseve aktivë është gjithmonë subjekt i ndryshimeve. Mesatarisht Albpetrol numëron rreth 995 puse në punë në këtë zonë.

 

2. Vendburimi Patos

Vendburimi i Patosit është ranor. Aktualisht Albpetrol administron një pjesë të vogël të Patos – Marinzës, e cila nuk është dorëzuar ende tek Bankers Petroleum Albania Ltd. Ky vendburim shfrytëzohet me puse vertikale relativisht të cekët, të cilët nuk e kalojnë zakonisht thellësinë totale prej 1,200 m. Pjesa nën administrimin e Albpetrol numëron gjithsej 896 puse në inventar, prej të cilave 308 janë në ruajtje, pra, që nuk mund të kthehen më në prodhim. Janë rreth 30 puse të cilët mbahen si puse aktive sot nga Albpetrol. Rreth 540 puse janë pjesë e fondit të ndalur dhe paraqesin vështirësi shumë të mëdha për t’u venë në punë.

 

3.Vendburimi Cakran – Mollaj

Ky vendburim është një rezervuar gëlqeror karbonatik me presione mbi normale. Është zbuluar në fund të viteve ’70 dhe shfrytëzohet me puse vertikale mjaft të thellë, të cilët arrijnë deri në 3,800 m thellësi totale. Gjithsej janë 81 puse në inventarin e këtij sektori, ndër të cilët maksimumi 32 numërohen si tradicionalë aktive. Pjesa tjetër e puseve kërkojnë remonte dhe investime serioze për t’u kthyer në pune. Nafta e këtij vendburimi krahasuar me atë të vendburimeve të tjera në Shqipëri klasifikohet si e lehtë me një peshë specifike prej rreth 0.9 gr/cm3. Ky vendburim përgjatë 7 viteve të kaluara është lënë te administrohet nga një kompani kanadeze në formë koncesioni nga qeveri shqiptare. Fatkeqësisht, sidomos dy vitet e fundit, ky aset se bashku me infrastrukturën është lënë të degradojë nga kompania koncesionare. Në këto kushte qeveria ka marrë vendimin e revokimit të  Marrëveshjes Hidrokarbure me kompaninë koncesionare dhe duke ia kthyer Albpetrolit në dorëzim. Gjendur përballë sfidave të mëdha, Albpetrol ka mundur gjithsesi që të vërë nën kontroll vendburimin duke stabilizuar edhe prodhimin ditor të naftës në 43 ton/dite krahasuar me atë prej 35 ton/ditë që ishte dorëzuar nga koncesionari. Për vitin në vazhdim Albpetrol ka programuar një rritje prej 2 ton/ditë krahasuar me prodhimin aktual, duke e çuar prodhimin ditor në 45 ton/ditë.

 

 

 

4.Vendburimi Gorisht – Kocul.

Gorisht – Koculi është një vendburim nafte karbonatik i përbëre prej dy antiklinaleve që mbivendosen me njeri – tjetrin. Antiklinali më i madh i Gorishtit është i vendosur 500 m nën nivelin e detit dhe ai me i vogli, i Koculit, është 800 m nën nivelin e detit. Vendburimi ka gjithsej 295 puse vertikale ne inventar, ku maksimumi prej 150 puse mund të vihen në pune. Sot Albpetrol numëron 120 puse aktivë, ku 20 prej tyre punojnë ciklikisht. Thellësia e puseve është nga 700 m – 1500 m. Nafta e prodhuar është relativisht e rëndë me një peshe specifike prej 0.965 gr/cm3.

 

5. Vendburimi i Amonicës

Nga ana gjeologjike ky është një vendburim nafte karbonatik dhe bën pjesë në vargun antiklinal Amonicë-Kocul-Selenicë, i cili ka shtrirje gati meridionale duke zënë pjesën jugore të vargut strukturor naftëmbajtës aktual. Shfrytëzohet nga gjithsej 60 puse në inventar nga të cilët vetëm 23 puse janë aktive. Thellësia e puseve shkon deri në 3,000 m dhe presionet në grykë shfaqen mbi normale, ashtu si në rastin e Cakran – Mollaj. Nafta e prodhuar është e lehtë me një peshë specifike prej rreth 0.87 gr/cm3. Aktualisht Albpetrol prodhon 18 ton/ditë nga ky vendburim. Edhe për vitin në vazhdim është programuar e njëjta sasi prodhimi ditor.