Ankand për shitjen e naftës brut nga Shoqëria Albpetrol sh.a

//Ankand për shitjen e naftës brut nga Shoqëria Albpetrol sh.a

Ankand për shitjen e naftës brut nga Shoqëria Albpetrol sh.a

NJOFTIMI I ANKANDIT

1. Autoriteti Shitës: Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7.

2. Data e zhvillimit të ankandit: 29.12.2021, ora 11:00.

3. Lloji i Procedurës të ankandit: Procedure e hapur.

4. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 40 194 ton.

5. Afati i evadimit: 8 (tetë) muaj nga data e fillimit të evadimit.

6. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitje e naftës brut, sasia 40 194 ton.

Klikoni më poshtë për të shkarkuar dokumentat përkatës:

1. Njoftimi i ankandit – Sasia 40 194 ton

2. DSA Shitje Nafte Brut Sasia 40 194 ton

3. Auction Announcement

 

2021-12-21T15:15:09+00:0021 / 12 / 2021|