Q.E.M.N.G

/Q.E.M.N.G
Q.E.M.N.G2019-12-18T13:31:40+00:00

QEMNG, shërbimet që ofrojmë

Q.E.M.N.G është një ndërmarrje e specializuar në kryerjen e shërbimeve në dy fusha kryesore Avaritë & Shëndeti; Zbatimi i Investimeve dhe Mjedisit. Me një eksperiencë dhjetëra vjeçare kjo ndërmarrje ofron shërbime të ndryshme të vlefshme për kompanitë e naftës, por edhe për pushtetin vendor. Vitet e fundit QEMNG është specializuar edhe më shumë në ndërhyrjet emergjente në raste avarish, zjarresh, aksidentesh teknologjike, katastrofash natyrore, etj. Aktiviteti i Qendrës është shtrirë gjithashtu edhe në fushën e shërbimit shëndetësor.

Sektori i Avarive & Shëndetit, kryen punime:

 • Punime në gryka pusi nafte e gazi, me presione nga 0 – 300 atm.
 • Punime për shpime nën presion në:
 1. Gryka pusi
 2. Tubacione
 3. Kolektorë
 4. Rezervuar nafte
 • Përgatitje dhe kompletim gryka pusesh nafte, gazi dhe uji (në shërbim të komunitetit apo enteve private)
 • Punime në ambiente të ndotura me naftë, gaz, etj., me aparatura shpëtimi.
 • Punime saldimi në gryka pusi, rezervuarë, tubacione, kolektorë, etj.
 • Punime për likuidim fontanash të hapura nafte, gazi dhe uji.
 • Punime për shuarje zjarri në ambientet ku zhvillohen operacionet hidrokarbure, por edhe në banesa apo pyje dhe kullota.
 • Kontroll i impianteve stacionar të shuarjes së zjarrit.
 • Kontroll, riparim dhe rimbushje të mjeteve të fikjes së zjarrit.

 

Likuidimi i Avarive

Në fushën e avarive, QEMNG është specializuar në kryerjen e punimeve në kolona rrethimi; gryka pusesh; kolektorë; rezervuarë; separatorë, etj. Stafi i kualifikuar është i aftë të ofrojë asistencë teknike në likuidim avarish në raste:

 1. Në tubo pompe kompresori
 2. Në kolona rrethimi
 3. Në gryka pusi nafte e gazi
 4. Në kolektor nafte dhe gazi
 5. Në rezervuar nafte
 6. Në separator nafte
 7. Në puse shpimi nafte, gazi ose uji
 8. Kontroll për matje spesori
 9. Kontroll për matje presioni
 10. Kontroll e riparim i valvulave të frymëmarrjes në rezervuar (mekanike dhe hidraulike)
 11. Kontroll dhe riparim i kamerave të shkumës në rezervuar

Gjithashtu kryen kontroll të pajisjeve nën presion në përputhje me kërkesat e rregullores P.N.P–ve.

 

Mbrojtja ndaj Zjarrit

QEMNG është një njësi e specializuar në mbrojtjen ndaj zjarrit për industrinë e naftës, por edhe për qytetarët. Ekipet tona kanë pajisjet e duhura dhe trajnimin përkatës për punime për shuarje zjarri në:

 1. Objekte nafte si puse, grupe, dekantime, stacione pompimi, distributor nafte dhe gazi, etj.
 2. Punime për shuarje zjarri në banesa
 3. Punime për shuarje zjarri në pyje e kullota
 4. Kontroll dhe kolaudim i impianteve stacionar të shuarjes të zjarreve
 5. Kontroll, kolaudim dhe riparim i mjeteve të shuarjes të zjarrit (fikse zjarri të vogla, fikse të mëdha me shkume dhe pluhur inert)
 6. Rimbushje të fikseve të vogla e të mëdha me shkumë dhe pluhur inert
 7. Asistencë teknike në likuidim avarish, fontana dhe shuarje zjarri
 8. Projektim dhe ndërtim impiantesh të mbrojtjes nga zjarri gjysmë stacionar

 

Analizat specifike

Në kuadër të monitorimit të mjedisit, QEMNG kryen analiza specifike për

 1. a) Avujt hidrokarbure
 • H2 S
 • SO2
 • Oksid azoti
 • H2O
 • PH
 1. b) Lëndë të ngurta në suspension
 • Përmbajtja e naftës
 • Fenolet
 • Cianuret
 • Arseniku
 • Plumbi
 • Zhiva
 • Klori

 

Shëndeti

QEMNG është e specializuar edhe në shërbimin mjekësor ku ofron Shërbim Urgjence; Vizita Mjekësore dhe Analiza të ndryshme të lidhura me Industrinë e Naftës dhe Gazit. Në kuadër të shërbimeve mjekësore QEMNG ofron:

 • Shërbim Urgjence
 • Respirometër
 • Vizita mjekësore
 • Ekografi

 

Në fushën e analizave mjekësore QEMNG ofron:

 • Analiza biokimike
 • Analiza kimike
 • Analiza të fenolëve dhe karbonit në gjak me aparat fotometrie

 

 

Sektori i Mjedisit

Sektori i mjedisit në QEMNG është një nga ekipet më të specializuara në Shqipëri në fushën e eliminimit të avarive dhe rehabilitimeve mjedisore në fushën e naftës dhe gazit. Ky sektor është ngritur njëkohësisht me industrinë e naftës dhe gazit në Shqipëri dhe është specializuar në ndërhyrje të veçanta. Disa nga shërbimet në fushën e mjedisit janë:

 

 1. Rehabilitim mjedisor në Puse nafte e gazi; Grupe prodhimi; Dekantime; Stacione pompimi; Stacione gazi
 2. Rehabilitim mjedisi në territore të banuara
 3. Pyllëzim e gjelbërim i ambienteve të jashtme
 4. Riaftësim dhe sistemim të rrjeteve kullues në vendburime nafte dhe gazi
 5. Rehabilitim të vijës bregdetare të ndotur nga shkarkimet e mbetjeve të naftës gjatë viteve
 6. Rehabilitimit të rrjetit rrugor brenda vendburimeve dhe objekteve të naftës

 

 

Sektori i Zbatimit të Investimeve & Mjedisit kryen punime dhe shërbime si në vijim:

 

Brigada e Investimeve ( N.O.I.)

 • Ndërtim tubacione për naftë e gaz të të gjitha dimensioneve.
 • Riparime defektesh të çdo lloji tubacioni nafte e gazi.
 • Ndërtim i V.M. me volume nga 10 – 1.000 m³.
 • Riparime të R.V.M.
 • Ndërtime të reja dhe rikonstruksion të grupeve të puseve dhe separatorëve.
 • Riparime dhe rikonstruksione në furrat e dekantimeve.
 • Ndërtime çatish dhe riparim të çative ekzistuese.
 • Hidroizolime soletash dhe lyerje me bojë të ndërtesave e tubacioneve të ndryshme.
 • Rehabilitime të shesheve të puseve dhe sektorëve me çakëll e rërë bituminoze.
 • Ndërtime rrugësh në sektorë dhe rehabilitim i atyre ekzistuese.
 • Rikonstruksione të zyrave dhe ambienteve të punës.
 • Shtrim me beton të ambienteve dhe rrethim të territorit me blloqe betoni, kangjella ose me rrjete teli.
 • Punime ndërtimore, mjedisore dhe teknologjike në sektorët dhe qendrat e naftës.
 • Ndërtim kanalizimesh të betonuara.
 • Prodhime e vendosje elementesh betoni.