Vendburimet Neogenike

//Vendburimet Neogenike

Vendburimet Neogenike

NEOGENIKE

Vendburimet e naftës në Shqipëri përbëhen nga dy lloje formacionesh (Neogenit dhe Jurasik – Paleogenit) të vendosura në breza strukturorë.

 

1 – Vendburimet Neogenike. Vendburimet e Neogenit përbëhen nga shumë shtresa pa komunikim vertikal. Disa nga ato janë formuar përgjithësisht nga depozitime detare të brigjeve të vjetra dhe të tjerat nga depozitime lagunore.

Hidrokarburet që ngopin formacionet ranorike, përgjithësisht janë nafta të rënda dhe viskoze. Disa prej shtresave kanë dhe kapelë gazore.

Energjia kryesore e shfrytëzimit të këtyre vendburimeve është energjija e gazit. Distanca e puseve është 80 – 150 m (formacionet Driza, Gorani) dhe 200-300 m (objekti nr. 1 Marinza, objekti nr. 2 Marinza). Përshkrimi i shkurtër i mëposhtëm përmbledh vendburimet më të rëndësishme, të cilat janë objekt i metodave EOR:

 

Vendburimi Patos – Marinëz.

 

Vendburimi Patos – Marinëz ndodhet në juglindje të Ultësirës Pran Adriatike. Struktura gjeologjike e rajonit të Patos-Marinzës përbëhet nga depozitimet karbonatike të Mesozoit, Kenozoit, pakos flishore dhe flishoidale, Eocen i Sipërm, Oligocenit dhe Miocenit të poshtëm, që ndërtojnë katin e poshtëm tektonik. Kati i sipërm tektonik ndërtohet nga depozitime terrigjene të Tortonianit, Messinianit dhe ato të Pliocenit. Formacionet karbonatike të strukturës së Patos – Verbasit ndërtohen nga depozitimet gëlqerore të Kretak – Paleogenit dhe depozitimet terrigjene deri në Kuaternar. Formacioni i Drizës në monoklinalin e Patos-Marinzës u zbulua në vitin 1928, dhe në të njëjtën kohë u zbulua dhe vendburimi i naftës Kuçovë në depozitimet e Neogenit të muldës së Kuçovës. Sipërfaqia e formaconit Driza ka ardhur vazhdimisht duke u rritur me shpimin e puseve të rinj, dhe në vitin 1957 u zbuluan edhe dy formacione, Marinza nr. 1 dhe Marinza Nr. 2 në depozitimet e Tortonianit të vendosura nën formacioni Driza. Përhapja e këtyre shtresave naftëmbajtëse është e provuar në drejtimet veri dhe veriperëndim, ku rezervat e tyre vlerësohen të limituara.

Në shkembinjtë ranorik të Tortonianit gjënden 5 formacione naftëmbajtëse të cilët nga poshtë lart emërtohen; Bubullima, Marinza nr. 1, Marinza Nr. 2, Driza dhe Gorani.

Formacionet kryesore janë, Marinza nr. 1, Marinza Nr. 2 dhe Driza.

Formacioni Marinza Nr. 1 përbëhet nga 6 shtresa naftëmbajtëse të emërtuara M3, M2, M1, M0, M and M’

Formacioni Marinza Nr. 2 përbëhet nga 2 shtresa naftëmbajtëse të ëmërtuara M4, M5.

Formacioni Driza përbëhet nga 6 shtresa naftëmbajtëse të emërtuara D5, D4, D3, D2, D20 dhe D1.

Formacioni Gorani përbëhet nga 2 shtresa naftëmbajtëse të emërtuara G6, G5.

Formacionet naftëmbajtëse në lindje kanë kufij stratigrafik për shkak të kontaktit me sipërfaqen e shplarë. Në veriperëndim gjëndet kontakti naftë-ujë dhe në perëndim shtresat naftëmbajtëse fillojnë të bëhen më argjilore. Zona të ndryshme kanë numër të ndryshëm shtresash. Mënyra kryesore e nxjerrjes së naftes nga shtresa është ajo e energjisë së gazit të tretur në naftë.

 

Karakteristikat kryesore të rezervuarit:

– Formacioni                                                                                                   Ranor

– Rezervat gjeologjike (ton)                                                                258 393 913

– Rezervat fillestare të nxjerrshme (ton)                                             31 120 186

– Prodhimi i naftës (ton) deri më 01.01.2018                                     28 350 718

– Rezervat të nxjerrshme të mbetura (ton) deri më 01.01.2018        2 769 468

– Tipi i fluidit                                                                                                      Naftë

– Tipi i naftës                                                              Gjysëm aromatike – asfalto aromatike

– Densiteti (0 API)                                                                                         3 – 38.8

– Viskoziteti 200 C (Cp)                                                                      50 – 190, 000

– Presioni fillestar i rezervuarit (atm)                                                       20 – 185

– Përmbajtja e Squfurit (%)                                                                               2 – 6

– Temperatura (0 C)                                                                                           0 – 50

– Trashësitë e përgjithshme të shtresave ranore (m)                                 1 – 120

– Përshkushmëria e shtresave ranore (MD)                                           10 – 7500

– Kripshmëria e ujit e shtresave ranore (mg/l)                              1000 – 42 000

 

Vendburimi Kuçovë – Arrëz

 

Vendburimi i Kuçovës ndodhet në anën lindore të ultësirës pran Adriatike, shtresat naftë e gaz mbajtëse të këtij vendburimi janë të lidhura me suitat “Driza”, “Gorani”, “Kuçova” dhe “Polovina”. Rajoni ku ndodhet ky vendburim, ka ndërtim të qartë dy katësor. Kati i poshtëm strukturor përfaqësohet nga gëlqerorët e Kretak – Paleogenit dhe flishi i Eocen – Oligocenit dhe është vazhdimi verior i brezit antiklinal të Beratit, ndërsa kati i sipërm strukturor përfaqësohet nga depozitimet e Neogenit të cilat vendosen trasgresivisht mbi depozitimet e katit të poshtëm strukturor me diskordancë këndore dhe azimutale duke përfaqësur pjesën më lindore të ultësirës pran Adriatike.

Ky vendburim përbëhet nga shtresa naftëmbajtëse me sipërfaqe të kufizuara në formë linzash të vendosura njëra mbi tjetrën dhe të ndara nga argjilat. Këto shtresa shkojnë drejt qëndrës së vendburimit me kënde rënie prej 20 – 300. Zona të ndryshme kanë numër të ndryshëm linzash dhe numri maksimal i tyre arrin deri në 15. Linzat kanë forma të çrregullta me gjatësi nga 100 deri 1 500 m, dhe trashësi nga 3 deri 10 m. Në lindje dhe në perëndim shtresat naftëmbajtëse dalin në sipërfaqe. Formimacioni Arrëza ndodhet në perëndim të vendburimit Kuçovë. Sipërfaqia e tij është 5 km2. Ky formacion ka dy shtresa naftëmbajtëse. Shtresa produktive është Az – 1, ndërsa shtresa e sipërme Az – 2 është e pakonsoliduar, me një përmbajtje të lartë të argjilës dhe nuk është prodhuese. Formacionet e Arrëzës bien nga juglindja drejt veriperendim me kënde 10-150.

 

Karakteristikat kryesore të rezervuarit:

– Formacioni                                                                                                        Ranorë

– Rezervat Gjeologjike (ton)                                                                       80 302 196

– Rezervat fillestare te nxjerrshme (ton)                                             11 969 525.69

– Nafta e nxjerrë (ton) deri më 01.01.2018                                                 4 346 383

– Rezervat e nxjerrshme të mbetura (ton) deri më 01.01.2018            7 623 142.7

– Tipi i fluidit                                                                                                            Naftë

– Tipi i naftës                                                                                      Nafteno – aromatike

– Densiteti (0 API)                                                                                                  12 – 22

– Viskoziteti në 200 C (Cp)                                                                                50 – 200

– Presioni fillestar i rezervuarit (atm/10m)                             1.05, Arrëza (118 atm)

– Përmbajtja e Squfurit (%)                                                                                   3.4 – 5

– Temperatura (0 C)                                                                                               30 – 35

– Përshkushmëria e shtresave ranore (MD)                                                   20 – 900

– Kripshmëria e ujit e shtresave ranore (mg/l)                                10 000 – 45 000

– Trashësia e përgjithshme (m)                                                       2 – 19 dhe 10 – 160

 

2018-10-05T15:01:28+00:0005 / 10 / 2018|