Ankand për shitjen e naftës brut nga Shoqëria Albpetrol sh.a

//Ankand për shitjen e naftës brut nga Shoqëria Albpetrol sh.a

Ankand për shitjen e naftës brut nga Shoqëria Albpetrol sh.a

NJOFTIMI I ANKANDIT

1. Autoriteti Shitës: Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7.

2. Data e zhvillimit të ankandit: 10.05.2022, ora 11:00.

3. Lloji i Procedurës të ankandit: Procedure e hapur.

4. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 120,000 ton.

5. Afati i evadimit: 12(dymbedhjete) muaj nga data e fillimit te evadimit.

6. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitje e naftës brut, sasia 120,000 ton.

Klikoni më poshtë për të shkarkuar dokumentat përkatës:

Auction Announcement (1)

DSA Shitje nafte Brut 120 000 ton (1)

Njoftimi i ankandit-Shitje nafte brut 120 000 ton

2022-04-29T13:37:44+00:0029 / 04 / 2022|